De första frågorna vi ställer till ett företag eller en organisation som uttryckt ett intresse för vår metod och process är följande:

 • Skapar kompetensutveckling av medarbetare ett värde för företaget eller är det en kostnad?
 • Är det ledarens uppgift att utveckla medarbetaren och verksamheten?
 • Har vi en tro på att kompetensutveckling av medarbetarna ökar företagets konkurrenskraft?

Qualifiers åsikt är att behovsstyrd kompetensutveckling alltid tillför ett värde för företaget, intäkterna är med andra ord större än kostnaden för detta. Dessutom ökar företagets konkurrenskraft med behovsstyrd kompetensutveckling, det leder till antingen lägre kostnader eller högre intäkter.

Oavsett ovan kommer följande fråga förr eller senare upp: Hur stort värde tillför kompetensutvecklingen av medarbetaren?

Om man nu tror att varje kompetensutvecklingsinsats tillför värde så blir ju slutsatsen att “desto mer, desto bättre”. Nu är livet inte så enkelt. Alla företag har knappa resurser och oändliga behov.

Varje investering skall på något sätt ställas måste mot andra investeringar. Då det är en fråga att prioritera. Vad är viktigt och prioriterat? För att kunna svara på detta måste vi definierat företagets kompetensutvecklingsbehov och därför är kartläggningen av behoven viktigt.

När företagets totala kompetensutvecklingsbehov fastställts måste detta prioriteras mot vad som är resursmässigt möjligt att utföra i närtid. Det finns inget värde i att planlägga och prioritera aktiviteter som ligger längre bort än 3 månader, mycket hinner att hända som förändrar denna prioritering. Nyckeln ligger i att kombinera ett aktivt ledarskap, en tydlig målbild och att hela tiden prioritera vad som är viktigast just nu.

Vi vet att en ökad motivation leder till nöjdare, mera motiverade medarbetare som på sikt leder till minskad sjukfrånvaro. Genom att tydliggöra verksamhetens målbild och behov av kompetenser utvecklar vi ledarskapet. Först när ledaren definierat behovet kan vi prioritera det. Det skapar ett tryggare ledarskap och efter implementering av Agil kompetensutveckling® får vi nöjdare medarbetare.

Ett mått på värdet av kompetensutveckling är ju att man faktiskt genomför de planerade insatserna. Varje insats har ju ett värde. Om den blir utförd I tid och med rätt resursmängd så har ju företaget tillförts ett värde.

Det uppstår hela tiden situationer i vår vardag som kostar pengar men som vi inte av olika skäl kan mäta. Kostnaden vid ”frånvaro” minskar också då vi har bättre redundans. Har vi en bättre backup får vi med automatik lägre kostnader på grund av:

 • Tiden vi lägger på att pussla om personalen beroende på deras kompetens minskar. Detta är en indirekt kostnad för arbetsledning
 • Vi får minskade förseningskostnader då vi inte blir lika sårbara.
 • Bättre leveransprecision då vi kan genomföra arbetet när vi har planerat att göra det
 • Minskad sjukfrånvaro, bygger på antagandet att kompetensutveckling motiverar människor, känner sig viktiga och behövda, en signal att företaget behöver mig.
 • Minskad kostnad för övertid
 • Förbättrad redundans inom kritiska processer. Vi utgår från företagets behov och prioritering. Betyder att man vill minska sin sårbarhet och beroende av nyckelpersoner.
 • Mindre kassationer, välutbildad personal gör färre fel. En av de vanligaste kompetensförstärkningarna som kommer att göras är den inom egen befattning
 • Ökad effektivitet, välutbildad personal och standardiserade processer är de största påverkansfaktorerna på kort sikt för en ökad effektivitet

Så även om vi inte tar diskussionen om det exakta värdet av vad Agil kompetensutveckling<sup>®</sup> tillför så kan vi väl ändå vara överens om att + är större än -?

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson