Introducera, Utveckla och Implementera Agil kompetensutveckling

Qualifiers mål är att skapa ett nytt beteende hos ledarna. Tjänsten som Qualifier utvecklat är ett medel för att uppnå målet, en snabbare, mer strukturerad och bättre planerad verksamhetsutveckling av ledarens avdelning genom en beteendeförändring. Detta åstadkommer vi genom att hjälpa ledaren kartlägga och steg för steg förändra sin befintliga tillvaro. Qualifier skapar en organisation med färre risker och en gemensam plattform för att utveckla organisationens kunskap och förmågor. Qualifier är en metod och process.

Introducera

För att implementera en förändring krävs kunskap och förståelse. Din egen insikt och kunskap om behoven för din avdelning är betydligt större än vad resten av organisationen har. Det du behöver säkerställa är att övriga berörda i din organisation kommer på samma insikts- och kunskapsnivå som du har. Vi rekommenderar därför att du gör en förstudie med Qualifier.

Via förstudien uppnår du 3 saker:

  • Du sprider förståelse och kunskap kring ett arbetssätt
  • Du utbildar organisationen
  • Du utbildar Ledningen

Genom förstudien får 2-3 ledare utbildning och förståelse för Qualifiers metod och process så de kan utvärdera Qualifier. Om de tycker metoden är ENKEL, BRA och LOGISK har du åstadkommit förankringen som krävs för en implementering. Istället för att ledningen ”bestämmer” sig för ett nytt verktyg blir dina ledare delaktiga och rekommenderar en implementering till företagsledningen.

Ägarskapet till förändringen måste finnas hos ledaren men måste också vara förankrat hos ledningen för att åstadkomma en långsiktig beteendeförändring.

Förstudien är ett sätt att skapa en förståelse och ge ledningen insikt om behovet av en förändring. En insikt i VAD som behöver förändras och HUR den kan förändras.

Utveckla

Efter förstudien har Ledningen och deltagarna i förstudien kunskaper om Qualifiers metod och process. Då återstår arbetet att utbilda och lära upp alla övriga ledare i organisationen som inte deltagit i processen. För detta behöver vi ”fanbärare”, ”ambassadörer” i form av kvalitetschefer, förändringsledare, HR eller Lean-ledare som har tid och kompetens att fortsätta jobba med övriga ledare.

HUR detta arbete skall drivas måste anpassas till varje avdelnings individuella förutsättning. Initialt kommer förändringen att kräva en arbetsinsats för att bygga upp plattformen.

Första frågan är alltid: Hur mycket tid kan vi avsätta för att jobba med att utveckla Qualifiers metod och process? 1, 2, 3 eller 4 timmer/vecka?

Qualifiers uppfattning är varje ledare initialt behöver avsätta totalt mellan 16–24 timmar för att skapa sin egen grundplattform för kompetens- och verksamhetsutveckling.

Implementera

Som vi tidigare sagt är Agil kompetensutveckling en metod där du loopar utvecklingsbehovet med en frekvens på 3-4 veckor. Att implementera detta är lättare sagt än gjort. Anledning till detta är enkel. Ledaren sitter fast i den dagliga verksamheten och kan inte frigöra tiden som behövs för att analysera och kritiskt granska sin nuvarande situation samt att åtgärda detta. Utan stöd och hjälp är det lätt att implementeringen rinner ut i sanden, uppslukad av den dagliga verksamheten.

Vi brukar prata om olika faser som alla går igenom när det handlar om förändringsprojekt.

  • Fas 1: Att driva en förändring mekaniskt
  • Fas 2: Att driva en förändring med kunskap och förståelse

Att driva en förändring mekaniskt

Den första fasen vi kommer till är den mekaniska förändringen. Rutiner och arbetssätt har inte ”satt” sig och vi ser inget ljus i tunneln, vi gör så som organisationen har bestämt. Vi är absolut inte övertygade om att förändringen är rätt för verksamheten. Då är det lätt att man skjuter upp eller omprioriterar sin tid. Finns det ingen uppföljning av att processen efterlevs spelar det ingen roll hur bra eller effektiv den nya metoden är. Dessa förändringar dör vid första möjliga tillfälle. Därför måste förändringen först förankras hos ledningen som satt upp ramverket för:

  • Att vi skall jobba enligt en viss metod
  • Med vilken frekvens vi skall jobba med metoden
  • Att uppföljning av att process och metod efterlevs

Genom att ha definierat ovan skapar vi den nödvändiga interna processen som krävs för att få ledarna att komma igenom den mekaniska fasen av förändringen.

Att driva en förändring med kunskap och förståelse

Implementeringen av Qualifier kräver att varje ledare investerar tid i att kartlägga sin egen verksamhet. Denna kartläggning kan ske på olika sätt.

Kompetenskartläggning med eller utan ledaren?

Beroende på gruppens sammansättning är det mer eller mindre viktigt att ledaren själv deltar vid själva kartläggningen. Ofta är det lätt att ledaren blir för tongivande, dominant under själva kartläggningen vilket kan hämma övriga deltagare.

Ledaren kartlägger själv sin egen verksamhet

Kartlägger ledaren själv sin egen verksamhet kommer förankring av kompetensernas definition, målet för verksamheten och de individuella utvecklingsbehoven att saknas i gruppen. Detta skapar en risk att ”processen” och ”verktyget” är något som ledningen ”skapat”.  Att inte låta gruppen delta vid själva kartläggning är inte att rekommendera. Minst 2-3 personer bör delta.

Kartläggning tillsammans med gruppen

Genom att göra gruppen delaktig förankras definitionerna samtidigt som mål och individuella utvecklingsbehov tydliggörs. Detta skapar en god förståelse för den nya metodiken samtidigt som du utveckla avdelningens plattform för verksamhet- och kompetensutveckling. Du skapar en stark teamkänsla och bred förankring i organisationen.

Kartläggning utan ledaren

Detta är ett bra sätt att kartlägga sin verksamhet på. Fråga gruppen vad som är viktigt! Normalt kan inte alla delta men om 3 personer plus en ”fanbärare” av Qualifiers process och metodik väljs ut får man en bred förankring och vidgat perspektiv på vad som är viktigt i verksamheten. Ofta har individerna olika syn vilket bidrar till en bättre definition. Kartläggningen avslutas med att gruppen och ledaren har en gemensam workshop där gruppen beskriver sina tankar och syn på vad som är viktigt.

Vid denna typ av kartläggning skall fanbäraren alltid delta vid gruppens alla tillfällen. Gruppen behöver ofta en moderator som hjälper till med att dokumentera och definiera kompetenserna gruppen skapar.

Gå din egen väg

Det finns inget som är rätt eller fel när det gäller modell för implementering. Det viktiga är att ledaren avsätter tid för att kartlägga och utveckla sin plattform.

Qualifiers process och metod är en ”kulturbyggare” där ledaren tillsammans med avdelningen skapar en naturlig plattform för kompetens- och verksamhetsutveckling. Det verkliga värdet Qualifier skapar är en bättre teamkänsla, gemensam värdegrund och en plattform för avdelningen att ta avstamp från. Genom verktyget lockar vi fram ett förändrat beteende hos ledaren för avdelningens kompetens- och verksamhetsutveckling.

Att förankra, stödja, utbilda och utveckla medarbetarna via era ledare är det verkliga värdet som Qualifier bidrar med, från förstudie till en implementerad Agil kompetensutvecklingsmetodik!

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson

 

Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling? För ett kostnadsfritt webinar på 1 timme kontaktar ni simon.sachsstahl@qualifier.se.