”Jag arbetar som produktionschef på Efterbearbetningen i Fiskeby. I mitt ansvar ingår medarbetare med olika kompetenser såsom operatörer, tekniker, arbetsledare och produktionsplanering. Där ingår också en maskinpark bestående av rullmaskiner, arkmaskiner, packmaskiner och en extruderingslinje. Min avdelning är bemannad och körs 24/7 med kortare avbrott för planerade stopp. Arbetsformen är 5-skift med en arbetsledare som ansvarig för respektive skift. Varje arbetsledare rapporterar i sin tur till mig.

Under 2019 har vi arbetat fram en metod för den processnära kompetensutvecklingen av Efterbearbetningen. Metoden hanterar kompetensutvecklingen av:

  • Det individuella skiftlaget på operatörsnivå
  • Tekniker
  • Planering
  • Arbetsledning

Det har varit en stor utmaning att kartlägga de 5 skiftlagen då de sällan går dagtid.  Skiftformen och ambitionen att få så många som möjligt delaktiga har inneburit att ledtiden blivit lång men det har också blivit en mycket bra förankrings- och utbildningsprocess.

Genom att vi kartlagt den kompetens som arbetsledningen har och jämfört den med de krav och behov som vår tillverkning ställer, har vi fått en tydligare bild på vilka ytterligare kunskaper och kompetenser som våra ledare behöver.

För att säkra upp verktyget och den implementerade processen har vi definierat vilken kommunikation som processen kräver. Min viktigaste roll i detta arbete är att skapa en tydlig förväntan av att det skall ske en kontinuerlig kompetensutveckling av varje skiftlag och att följa upp att det faktiskt händer.

För att skapa kontinuitet i arbetet har jag idag en löpande kommunikation med mina medarbetare där alla vet vad de skall kommunicera, när de skall kommunicera och hur de skall kommunicera. Agendan är också väldigt enkel:

  • Vad har genomförts sedan sist?
  • Hur ser det aktuella behovet ut för skiftlaget?
  • Har vi resurs nog för att bedriva den planerade kompetensutvecklingen?
  • Vem skall lära sig vad?
  • Vem skall lära ut?

Numera är ”kompetensutveckling” även en stående punkt på vårt dagliga styrningsmöte. Eftersom det händer saker hela tiden fångar vi den aktuella möjligheten till att sprida kunskap på avdelningen utifrån dagens möjligheter. Vi kan också tydligt se vilka dagar vi inte kan bedriva kompetensutveckling och vad det beror på. Det dagliga mötet svetsar också samman teknikerna med produktionen då de har uppdraget att hjälpa arbetsledaren med upplärningen av operatörerna.

Med Qualifiers koncept och verktyg tycker jag vi har hittat en process som fungerar i verkligheten. Mina medarbetare och jag själv har tagit fram arbetsformer för processnära kompetensutveckling som passar för oss i vår miljö.

Jag har nu en egen plattform, metod och ett arbetssätt som fungerar på en 5-skifts miljö.

/Mats Kulander

Fiskey Board, Norrköping”